Algemene Voorwaarden van Vertaalwerk.de

Deze algemene voorwaarden zijn ook vertaald in het Duits, wettelijk bindend is de Nederlandse versie.

Op alle diensten van Vertaalwerk.de zijn volgende algemene voorwaarden van toepassing:

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Vertaalwerk.de, verder te noemen de vertaler, en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij de vertaler met de toepassing van deze voorwaarden schriftelijk uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaler zijn vrijblijvend.

2.2 Alle prijsopgaven en offertes zijn exclusief btw.

2.3 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte van de vertaler door de opdrachtgever of door schriftelijke bevestiging van de vertaler van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

2.4 Indien de vertaler voor de offerte de volledige tekst niet heeft kunnen inzien kan de vertaler echter na de aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen herroepen.

2.5 De vertaler mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan de vertaler heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan de vertaler zijn verstrekt.

Artikel 3 – Wijziging, intrekking van opdrachten

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is de vertaler gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.

3.3 Indien de vertaler voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

4.1 De vertaler is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

4.2 De vertaler zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.

4.3 De opdrachtgever verstrekt waar mogelijk op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom

5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de vertaler het auteursrecht op door de vertaler vervaardigde vertalingen en andere teksten.

5.2 De opdrachtgever vrijwaart de vertaler tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Ontbinding

6.1 De vertaler is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

Artikel 7 – Reclames en geschillen

7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de vertaler en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de vertaler te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

7.2 Indien de klacht gegrond is, zal de vertaler het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de vertaler redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

7.3 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8 – Termijn en tijdstip van levering

8.1 De overeengekomen leveringstermijn is een aan te streven termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De vertaler is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

8.2 Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. De vertaler is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

8.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending.

8.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 9 – Honorarium en betaling

9.1 Het honorarium voor een vertaler is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk kan een honorarium op basis van een uurtarief of een van tevoren vastgelegd bedrag in rekening worden gebracht.

9.2 Het honorarium is exclusief btw.

9.3 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid: vrijwaring

10.1 De vertaler is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de vertaler toerekenbare tekortkoming. De vertaler is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief btw van de desbetreffende opdracht.

10.2 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft de vertaler van iedere aansprakelijkheid.

10.3 De vertaler is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. De vertaler is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.

10.4 De vertaler staat niet in voor de juistheid van de door de opdrachtgever aan de vertaler verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien de vertaler is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

10.5 De opdrachtgever is verplicht de vertaler te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop de vertaler geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de vertaler niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transportbelemmeringen en terrorismedreiging.

11.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de vertaler opgeschort. Indien de vertaler door overmacht aan de nakoming van zijn verplichtingen niet kan voldoen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11.3 Indien de vertaler bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de vertaler gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

12.1. Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de vertaler is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

Vertaalwerk.de, 2021